Tin Tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn 2613/BGDĐT-GDTrH về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục Trung học năm 2021 - 2022

07/21/2021

Ngày 23/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021 – 2022, trong đó có đề cập trực tiếp đến nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đối với khối lớp 6 và đối với khối lớp từ lớp 7 đến lớp 12. Cụ thể như sau:

“Đối với khối lớp 6, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512). Văn bản cũng chỉ rõ các phụ lục kèm theo Công văn 5512 trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án) được sử dụng để tham khảo.

Đối với các lớp 7 đến lớp 12: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiểu quả các phương pháp dạy học tích cực… hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được xây dựng và thực hiện từ các năm học trước.”

Bên cạnh đó, trong bài phỏng vấn của ông Nguyễn Xuân Thành- Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã khẳng định: “Mục đích của kế hoạch bài dạy là để giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm đạt được mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; không nhằm mục đích thanh tra, kiểm tra. Việc đánh giá giờ dạy của giáo viên (nếu có) phải được thực hiện trên thực tế dạy học thông qua hoạt động dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo quy định… Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh là thực hiện "Học qua làm". Khung kế hoạch bài dạy theo mẫu tại phụ lục của Công văn 5512 nhằm gợi ý cho giáo viên cách thiết kế các hoạt động để giao cho học sinh "làm để học".”

Sách Mềm xin gửi tới quý thầy cô toàn văn 2 Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 xem tại: https://bom.to/Fm1TZ2ix1Jif3G

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 tại: https://bom.to/CkPl8jBqChfyE

Giáo án giờ lên lớp (Lesson Plan) môn Tiếng Anh được cung cấp trên trang tienganh.sachmem.vn và tài khoản giáo viên Sách Mềm được biên soạn bám sát với Phân phối chương trình, Sách giáo viên thông qua việc mô tả chi tiết, tuần tự các bước dạy học cơ bản của mỗi hoạt động trong một tiết học. Việc mô tả các hoạt động này chủ yếu mang tính chất định hướng, tham khảo đối với giáo viên trong quá trình dạy học. Quý thầy cô có thể coi đây là tài liệu tham khảo để xây dựng và phát triển giáo án dạy học đáp ứng nhu cầu cụ thể lớp học của mình theo điều kiện thực tế mỗi địa phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ bám sát các văn bản, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm căn cứ để biên soạn các giáo trình và hợp phần bổ trợ đi kèm để hỗ trợ cao nhất tới quý thầy cô trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm và đồng hành của quý thầy/cô cho các sản phẩm của chúng tôi.