Tin Tức

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

07/07/2021

Ngày 23/05/2018, Đảng ủy NXBGDVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Đức Thái - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Bí thư Đảng ủy NXBGDVN, Chủ tịch HĐTV NXBGDVN - tới dự và trực tiếp truyền đạt, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Đồng chí Hoàng Lê Bách – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NXBGDVN

 phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thái truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII bao gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Bí thư Đảng ủy NXBGDVN,

Chủ tịch HĐTV NXBGDVN phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thái nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng trong 4 nghị quyết trên. Đó là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái cũng dành thời gian phân tích đặc thù của NXBGDVN trong giai đoạn biên soạn SGK mới; giao nhiệm vụ chủ trì, đầu mối cho từng đơn vị, yêu cầu xây dựng chỉ tiêu cụ thể về sắp xếp lại bộ máy, vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Lê Bách - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NXBGDVN, Tổng Giám đốc NXBGDVN - đã thông tin về Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lí kỷ luật đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 22/3/2018 về thực hiện một số điều trong Quy định số 102.

Các nội dung trên sẽ được triển khai cụ thể tới từng đảng viên và thực hiện tại các đơn vị thuộc NXBGDVN. 

Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam