Tin Tức

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 23/05/2018, Đảng ủy NXBGDVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII).

07/07/2021